Avís legal

Objecte

El present Avís Legal regula l’ús del lloc web WWW.AKTEON.ES (d’ara endavant, LA WEB), del qual és titular FINANESTUDI SANT PERE, SL (d’ara endavant, EL TITULAR DEL WEB) amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic ( són les condicions dús del lloc web.

Per tal de donar compliment a larticle 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç

Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:
Nom o Denominació Social: FINANESTUDI SANT PERE, SL
NIF: B64306111
Residència o domicili social: AVDA. MERIDIANA, 354, 08027, BARCELONA (BARCELONA)
Correu electrònic: akteon@akteon.es
Telèfon: 937069034
Dades Registrals: Aquesta societat consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 38889, foli 69, full B 330867, Inscripció 1a.
Dades de lautorització administrativa:
Codis de conducta adherits:

La navegació pel lloc web d’EL TITULAR DE LA WEB atribueix la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal. L’usuari respondrà davant del TITULAR DEL WEB o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment de l’obligació esmentada.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL TITULAR DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

CONDICIONS I OBLIGACIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant, EL TITULAR DEL WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament previ del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a EL TITULAR DEL WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de EL TITULAR DE LA WEB ia no emprar-los per, entre d’altres:

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a EL TITULAR DE LA WEB, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i fer, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

En qualsevol cas, EL TITULAR DE LA WEB no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc o altres eines de participació que es puguin crear, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de EL TITULAR DE LA WEB, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

Tots els continguts que apareguin en aquest lloc web són propietat del TITULAR DEL WEB o de tercers que ens n’han autoritzat prèviament l’ús. Per tant, no s’entendrà de cap manera que l’ús o l’accés a aquest atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

La distribució, la modificació, la cessió o la comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL TITULAR DEL WEB i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part del TITULAR DEL WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al TITULAR DE LA WEB. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina web o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix s’haurà d’abstenir de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL TITULAR DEL WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums ia l’ordre públic.

EL TITULAR DEL WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

L’usuari s’obliga, en aquells casos que se li demanin dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Vostè reconeix i consenteix que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la manera com els autoritzem expressament nosaltres o els qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no us impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la vostra comanda o dades de Contacte.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR

LINKS, VIRUS I ALTRES QÜESTIONS INFORMÀTIQUES

No heu de fer un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. No tractareu de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada oa qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Us comprometeu a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment d’aquesta clàusula podria comportar la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment de la normativa esmentada a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament estar autoritzat a utilitzar aquesta pàgina web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o perjudicial que pugui afectar el vostre ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que aquesta redireccioni.

En el cas que la nostra pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se’n garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL TITULAR DEL WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

Així mateix, EL TITULAR DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel TITULAR DE LA WEB. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL TITULAR DEL WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL TITULAR DEL WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

EL TITULAR DEL WEB no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant així exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes. En aquests casos, EL TITULAR DE LA WEB farà els millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. EL TITULAR DEL WEB no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues dinformació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al TITULAR DEL WEB. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel TITULAR DE LA WEB però fabricats o facilitats per un tercer. EL TITULAR DEL WEB podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin aquestes normes.

Exceptuant els casos que la llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, l’aplicació no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i la utilització de la informació, dades i serveis del TITULAR DEL WEB.

En tot cas, EL TITULAR DEL WEB exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’Empresa. Tota la responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o altre.

ALTRES CONDICIONS

Nul·litat parcial
Si alguna de les presents condicions o alguna disposició d’un contracte fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els altres termes i condicions restaran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

Acord
Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l’objecte de les mateixes i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra banda o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans del mateix, llevat del que figura expressament esmentat a les presents Condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem d’acció davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l’altra part, verbal o escrita, abans de la data d’un contracte (llevat que s’hagués fet aquesta declaració incerta de forma fraudulenta) i l’única acció de què disposarà l’altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen aquestes Condicions.

Ens reservem la facultat de modificar els Termes i Condicions. Les modificacions introduïdes no tenen caràcter retroactiu. Si no esteu d’acord amb les modificacions introduïdes, us recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

Legislació aplicable i jurisdicció
L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes mitjançant aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. Si vostè està contractant com a consumidor, res en aquesta clàusula afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.
Suggeriments i reclamacions

Les vostres queixes i reclamacions davant del nostre servei d’atenció al client seran ateses en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini legalment establert.

Si com a consumidor considereu que els vostres drets han estat vulnerats, podeu adreçar-nos les vostres queixes a través de l’adreça de correu electrònic akteon@akteon.es per tal de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies.
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al TITULAR DEL WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declara la seva informació.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web d’EL TITULAR DEL WEB, serà aplicable la legislació espanyola, i seran competents els jutjats i els tribunals d’Espanya.