Formulari de reclamacions

Documentació (opcional)

ELS NOSTRES PROCEDIMENTS PER A LA REALITZACIÓ
DE RECLAMACIONS I RESOLDRE CONFLICTES
EXTRAJUDICIALMENT

Qui pot reclamar
Els intervinents de qualsevol contracte d’intermediació financera subscrit amb FINANCESTUDI SANT PERE, SL (d’ara endavant ÀKTEON).

Com reclamar
La reclamació s’adreçarà signada per mail a la següent adreça: akteon@akteon.es o directament mitjançant correu ordinari a les nostres oficines situades a Barcelona, ​​av. Meridiana, 354 8è B, d’acord amb el que preveu la Llei 59/2003 de 19 de desembre de Firma Electrònica, mitjans als quals també es pot adreçar per a qualsevol aclariment o consulta addicional relativa a aquestes o bé a través del telèfon d’atenció al client: 93.706.90.34.
La reclamació s’ha de fer per escrit i, en aquesta, han de consignar les dades personals, el domicili, el protocol del préstec, el notari autoritzant, la data de signatura i els fets que en justifiquen la pretensió.

Contingut mínim de la reclamació
Haureu de presentar la vostra reclamació acompanyada de la totalitat de la documentació que acrediti les al·legacions realitzades en el vostre interès. Haurà d’acompanyar necessàriament el seu document nacional d’identitat o apoderament específic per a aquesta gestió amb la indicació concreta del préstec a què fa referència (núm. de protocol, data, notaria i noms de prestataris i hipotecants). En cas que s’hagi efectuat una reclamació sense adjuntar i identificar la totalitat de la documentació necessària per contestar-la, ÀKTEON es reserva el dret d’arxivar l’expedient obert per manca de documentació dos mesos després de la sol·licitud d’enviament dels documents complementaris que puguin resultar necessaris per resoldre sobre la reclamació formulada.

Com resolem la vostra reclamació
Davant les seves reclamacions ÀKTEON acusarà rebut d’aquestes en el termini màxim de 72 hores, proporcionant a l’interessat un nombre de registres per poder identificar i seguir el tràmit de les actuacions que es realitzin. ÀKTEON tramitarà amb el personal competent per a la seva anàlisi i resolució, resolent la reclamació com a màxim en el termini d’un mes pres en compte des de la data de presentació de la reclamació, sens perjudici que aquest termini pugui ser interromput fins que no s’hagi aportat la totalitat de la documentació requerida per part del legitimat. La resolució d’aquestes reclamacions plantejades tenen caràcter vinculant per a l’intermediari de crèdit immobiliari.

ÀKTEON traslladarà al reclamant la resolució de la reclamació per qualsevol forma de comunicació admesa en dret, amb preferència a la contestació pel mateix mitjà telemàtic en què aquest hagi efectuat la seva reclamació.

Desestimada la seva reclamació o transcorregut el termini màxim de resolució, podrà formular la seva reclamació, en el termini màxim d’1 any des de la data de la resolució o desestimació, davant l’entitat de resolució de litigis de consum en el sector financer, a la qual fa referència la disposició addicional primera de la Llei 7/2017 de 2 de novembre, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic 1/2 1 de maig del 2013.

Fins a l’entrada en vigor de la Llei prevista a la disposició addicional primera de la Llei 7/2017 de 2 de novembre, serà el servei de reclamacions del Banc d’Espanya, regulat a l’article 30 de la Llei 44/2002 de 22 de novembre de Mesures de Reforma del

Sistema financer.
Servei de reclamacions del Banc d´Espanya
C/ Alcalá, 48, 28014 Madrid
Telèfon: 91-338.65.30
Web: www.bde.es

També podrà reclamar davant dels tribunals de justícia o davant dels organismes que el client
consideri convenient davant de qualsevol discrepància.

Compromís d’estadística
ÀKTEON es compromet a elaborar una estadística periòdica, la qual estarà a disposició de l’òrgan supervisor (Banc d’Espanya), sobre els casos presentats, resolts i la decisió final adoptada, quedant còpia als arxius de l’entitat totes les reclamacions interposades així com la resolució d’aquestes.