Informació precontractual

Nom fiscal

Finanestudi Sant Pere, SLU

Nom comercial

Àkteon

NIF

B-64306111

Activitat principal de l'empresa

Intermediació independent en la concessió de préstecs i crèdits, actuant com informador sense oferir serveis de assessorament financer

Domicili social

Avinguda Meridiana, 354 8è B · 08027, Barcelona

Aval o Entitat Asseguradora

AXA Assegurances generals adherides
al Número de polissa: 82103800

Import

460.000 €

Empresa registrada amb el no 152/2011 del Reg. Estatal d'intermediaris Financers independents

En compliment del que estableix la Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d’intermediació per a la celebració de contractes de préstecs o crèdit, a l’article 262.4 de la Llei 20/2014 de 29 de desembre, modificadora del Codi de Consum de Catalunya, de crèdit immobiliari, seguidament se us facilitarà, de manera gratuïta, la informació precontractual, i us sol·licitem les autoritzacions en relació a la protecció de dades que se citen a continuació.

El preu total que el client haurà d’abonar a Finanestudi Sant Pere, SLU per la tasca d’intermediació financera independent realitzada, després d’haver seleccionat entre tots els productes financers existents al mercat el que s’adapti millor a les característiques del crèdit o préstec sol·licitat pel client, no podrà excedir un 7% sobre l’import del capital concedit. Els honoraris definitius seran pactats per escrit abans de l’inici de les tasques d’intermediació per part de Finanestudi Sant Pere, SLU. En tot cas, els honoraris mínims a percebre podran ascendir a SIS MIL EUROS (6.000 €) per a aquells préstecs hipotecaris concedits l’import dels quals sigui menor de 85.000 €, desglossant aquest import en el seu moment. Cal destacar que només es percebran honoraris si l’operació, oferta que el client haurà seleccionat, arriba a finalitzar-se correctament. No obstant això, EL/ELS CLIENTS estaran obligats al pagament dels honoraris pactats quan, havent-li aprovat Finanestudi Sant Pere, SLU l’operació en una o més entitats financeres o de crèdit, EL/ELS CLIENTS vulguin formalitzar l’operació financera a la mateixa entitat sense la intervenció de l’intermediari.

A la pàgina web www.akteon.es podreu trobar els preus i tarifes de Finanestudi Sant Pere, SLU

Els honoraris derivats dels contractes d’intermediació en operacions financeres es troben exempts d’IVA (Llei 37/1992 de la Llei de l’impost sobre el valor afegit, de 28 de desembre de 1992, article 20. 1apartat 18). A aquests honoraris els és aplicable el règim general de l’impost sobre societats, segons el que estableix el Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre societats.

a) Les dades de caràcter personal facilitades per vostè quedaran registrades en un fitxer sota la responsabilitat de FINANESTUDI SANT PERE, SLU amb la finalitat d’atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè, en la contractació de serveis d’assessorament financer, intermediació i gestió d’un préstec hipotecari o personal. Aquestes dades només seran accessibles al personal d’aquesta entitat que les hagi de conèixer, i seran cedides única i exclusivament a les entitats financeres i de crèdit amb què Finanestudi Sant Pere, SLU col·labora, als únics i exclusius efectes d’analitzar i materialitzar l’operació de finançament objecte de la intermediació financera contractada.

b) Vostè autoritza a cedir les dades de caràcter personal necessàries per analitzar la seva operació als bancs, caixes i entitats col·laboradores.

c) A més i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, respecte a enviaments comercials, mitjançant la seva publicitat per correu electrònic, via postal o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Així mateix, us informem que podreu revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials remeses per un mitjà electrònic, enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic: akteon@akteon.es.

d) Així mateix, per a la vostra seguretat, us indiquem expressament que podran ser gravades les converses que es mantinguin amb vosté, i que les seues dades seran tractades amb plena confidencialitat, reservant-se Finanestudi Sant Pere, SLU el dret a consultar i aportar la seua informació a fitxers de solvència.

e) En qualsevol moment, podreu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que heu facilitat a Finanestudi Sant Pere, SLU.

La informació anterior és la que en el seu moment va ser transmesa verbalment en posar-se en contacte amb un dels nostres analistes i/o agents comercials.

En compliment amb la legislació vigent, i en base a la informació i documentació proporcionada per vostè a Finanestudi Sant Pere, SLU, us adjuntem el present document d’informació prèvia, el qual haurà de remetre degudament signat a l’esmentada empresa, i al domicili facilitat a l’encapçalament d’aquest escrit, a fi que pugui ser adjuntat al seu dia al contracte d’intermediació que subscrigui amb Finan.

FINANESTUDI SANT PERE, SLU CIF.- B-64306111 Avda. Meridiana, 354 8è B CP 08027 Barcelona, ​​inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 38889, Foli 69, Full B 330867, Inscripció. 1a