Transparència i tarifes

LES NOSTRES NOMES DE TRANSPARÈNCIA

A través d’aquest document FINANESTUDI SANT PERE, SLU informa els seus clients de les normes de transparència en relació amb la contractació dels nostres serveis d’intermediació financera.

Hi haurà ocasions en què només s’oferirà un servei de mediació per a la contractació d’un crèdit hipotecari. En aquests casos, sempre s’informarà el nostre client verificant que l’entitat que ofereix el crèdit estigui adherida al Codi Europeu de Conducta.

ELS DRETS DELS NOSTRES CLIENTS

Els clients de Finanestudi Sant Pere, SLU disposen dels drets següents:

PROTEGIM ELS NOSTRES CLIENTS

Protegeixen i emparen els nostres clients les següents lleis o organismes legals:

Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la

Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Decret 206/1990, del 30 de juliol, sobre la inspecció de disciplina de mercat i consum.

Llei 16/2011, del 24 de juny, de contractes de crèdit al consum.

Llei 29/2009, del 30 de setembre, a través de la qual es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per la millora de la protecció dels consumidors i usuaris.

Llei 7/1998, del 13 d’abril, sobre les condicions generals de la contractació.

Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Llei 2/2009, de 31 de març, que regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d’intermediació per a la realització de contractes de préstecs o crèdits.
Reial decret 106/2011, de 28 de gener, pel qual es crea i regula el Registre estatal d’empreses previst a la Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació dels consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d’intermediació per a la realització de contractes de préstecs o crèdits, i s’estableix l’import fix mínim a l’exercici mínim.

Llei 5/2019, del 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.
Reial Decret 309/2019, del 26 d’abril, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 5/2019, del 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari i s’adopten altres mesures en matèria.

Llei de 23 de juliol de 1908, de la usura, en referència als contractes de préstec.
Codi de Conducta Europeu sobre informació precontractual per a crèdits a vivenda.

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

ELS NOSTRES HONORARIS I TARIFES

Els honoraris dintermediació seran pactats per escrit abans de linici de les tasques pròpies per a lobtenció de limport sol·licitat mitjançant finançament amb una entitat de crèdit. En qualsevol cas no podran ser superiors als imports detallats a continuació:

Els honoraris per intermediació es cobraran al moment de la formalització de l’operació de crèdit sol·licitada. No se sol·licita el pagament a compte.

La prestació de serveis d’intermediació per part de Finanestudi Sant Pere, SLU s’ha subjectat per exempta de l’impost sobre el valor afegit.

Dins dels honoraris de l’intermediari no s’hi inclouen les despeses de caràcter extern que puguin correspondre al client.

DESPESES I SUPLERTS DERIVATS DE LA CONTRACTACIÓ DELS NOSTRES SERVEIS

Nota simple: 25€.

Taxació d’immobles: Entre 300 € i 1.000 € sobre la base de l’import del valor de l’immoble taxat.

Preparació d’expedients de crèdit: 50€.

Realització destudis de viabilitat mitjançant la informació obtinguda per part del client: Màxim 0 €.

Accés i comprovació en registres de morositat: 50€.

Totes les despeses seran pagades mitjançant pressupost prèviament acceptat i formalitzat per ambdues parts, independentment del resultat de lobtenció o no del finançament sol·licitat.